AKTUÁLNĚ

SBÍRKA NA OPRAVU KAPLE VE STRAŠKOVĚ

Nová budoucnost pro kapli ve Straškově

Možná někteří podle přiloženého obrázku poznáte sbor naší církve v obci Straškov, který stojí na hlavní ulici u potoka. Současný stav sboru je bídný, nefunkční a bez elektřiny byl už před 22 lety, když jsem se stala farářkou. Staráme se alespoň o venkovní prostor. Ale dnes jsem ráda, že vám mohu oznámit důležitou změnu. Založili jsme veřejnou sbírku na rekonstrukci sboru a věříme, že se nám napříč republikou podaří vybrat finance potřebné k tomu, aby byl sbor opraven a znovu otevřen veřejnosti. Sbor byl postaven svépomocí v 50. letech, což už samo o sobě je unikátní a zaslouží si to naši pozornost. Ve staré kronice z roku 1957 jsem o sboru našla tento text:

"V lednu 1957 bylo rozhodnuto odbourat větší část staré přízemní budovy a ze zbytku vystavět sbor. Plány vypracoval Vladislav Sismilich ml. a po příslušných povoleních bylo přikročeno v březnu 1957 k bourání staré budovy a k nové stavbě.

Rozměry vlastní budovy jsou 8,40 x 6 metrů. V čele budovy je projektován přístavek (závětří) o rozměrech 4,30 x 1,80 metrů. Celá stavba musela být důkladně odizolována, poněvadž několik metrů od budovy teče potok. Pracovalo se hlavně brigádnicky, zdarma. Jen výjimečně byla žádána mzda.

Sbor byl otevřen 22.9.1957 bratrem biskupem Dr. Miroslavem Novákem za účasti duchovních z okrsku. Nese název: Sbor Jana Amose Komenského. Celkem bylo na stavbě odpracováno 3 026 brigádnických hodin. Na darech vybráno 4949,- Kč. Vydání na stavbu činilo asi 10.000,- Kčs."

Osobní dopis k válečné situaci na Ukrajině

Milí přátelé, sestry a bratři,

zdravím vás v tomto jarním čase, který je žel poznamenán válkou na Ukrajině. I naše církev se k této situaci dne 24.2.2022 vyjádřila svým odsouzením narušení míru, klidu a pokoje na svrchovaném území Ukrajiny. Mnozí cítíme velký smutek a rozčarování z této smutné a zbytečné války.

V Bibli se píše: "Až uslyšíte válečný ryk a zvěsti o válkách, nelekejte se! Musí to tak být, ale to ještě nebude konec. Povstane národ proti národu a království proti království."

Tato slova říká Ježíš svým učedníkům. V lidských dějinách byla citována už mnohokrát. Převážně s cílem vystrašit své posluchače. Jenže ono tu v první řadě nejde o strašení z konce světa, ale o postoj, jaký k tomu všemu máme zaujmout. "Nelekejte se. Musí to tak být."

Svět zažil už tisíce válek a konfliktů. Je to nevyhnutelná součást lidského bytí. Většina z nás ví, že války jsou zbytečné. Jenže i tak k nim dochází a v budoucnosti opět dojde.

I pisatelé bible nad tím přemýšleli:

"Odkud jsou mezi vámi boje a sváry? Nejsou to právě vášně, které vás vedou do bojů? Chcete mít, ale nemáte. Ubíjíte a nevražíte, ale ničeho nemůžete dosáhnout. Sváříte se a bojujete - a nic nemáte, protože neprosíte. Prosíte sice, ale nedostáváte, protože prosíte nedobře: jde vám o vaše vášně."

Každý z nás máme svou vlastní zkušenost se svými soukromými boji a sváry, se svými soukromými válkami. Každý víme, co s námi dělají vášně, vztek, zlost, závist, pocit strachu nebo nespravedlnosti.

Díky těmto vášním vznikají rozbroje v rodinách. Díky stejným vášním vznikají konflikty mezi národy. Jaká je z toho cesta?

Bible říká: "Vzepřete se ďáblu a uteče od vás. Přibližte se k Bohu a přiblíží se k vám."

Vzepřít se zlému, vzepřít se sám v sobě všemu, co jakýmkoliv způsobem přináší do tohoto světa, do našeho života zlo, to je velká, celoživotní výzva.

Všichni toužíme po míru, nikdo nechce válku. Proto nám všem přeji, abychom s mírem začali už v té vlastní, osobní rovině. Vymezujme se jasně proti všemu zlému, proti nenávisti, agresivitě, nelásce a naopak zásobujme své nitro, své srdce vším, co si jen dovedeme představit pod slovem Dobro.

Neděsme se a nebojme se zla. Neboť zlo je pomíjivé. To, co zůstává, je Láska. Tak to říká Terezie z Avily:

"Ničím se neznepokojuj

ničím se nermuť

všechno pomíjí,

ale Bůh se nemění.

Máš-li v srdci Boha,

nic ti nechybí,

jeho láska stačí."

Přeji hodně síly do jarních dnů a Boží požehnání, ať vás provází.


Vyjádření biskupů Církve československé husitské k situaci na Ukrajině

24.2.2022

"Biskupové Církev československé husitské odsuzují narušení míru, klidu a pokoje na svrchovaném území Ukrajiny. Každý válka přináší nezměrné ztrpení a zlo. Jako křesťané nechceme být ke zlu neteční. Vyzýváme k modlitbám za mír, klid a pokoj a vyjadřujeme podporu lidem v oblastech válečného konfliktu.

Husitská diakonie vyhlašuje sbírku pro všechny lidi trpící na území Ukrajiny."

Tomáš Butta, patriarcha CČSH

Juraj Dovala, biskup brněnský

Jan Hradil, biskup bratislavský

Tomáš Chytil, biskup olomoucký

Pavel Pechanec, biskup královehradecký

Filip Štojdl, biskup plzeňský

David Tonzar, biskup pražský

Převzato z www.ccsh.cz

Husitská diakonie

Vyhlašuje sbírku na pomoc lidem na Ukrajině.

Hluboce soucítíme s našimi "sousedy" zasaženými válečným konfliktem a vyhlašujeme veřejnou sbírku na pomoc lidem na Ukrajině. Finanční dary pomohou zajistit potraviny, léky a další základní potřeby.

Finanční pomoc posílejte na transparentní sbírkový účet Husitské diakonie 2501867242/2010, variabilní číslo 500.

Děkujeme všem, kterým není lhostjený osud trpících lidí, a prosíme vás také o modlitby za obyvatele Ukrajiny.

V Praze dne 24.2.2022

ThDr. Kateřina Klasnová, ředitelka Husitské diakonie

Převzato z www.aktualne.ccsh.cz