BLOG

Když Ježíš vycházel z jeruzalémského chrámu (dnes už z něj zbyla jen tzv. Zeď nářků), řekl mu jeden učedník: "Pohleď, mistře, jaké to kameny a jaké stavby!" Ježíš mu řekl: "Obdivuješ ty velké stavby? Nezůstane z nich kámen na kameni, všechno bude rozmetáno." Zdá se vám to smutné? My lidé dokážeme vytvořit mnoho krásných věcí, ale také dokážeme...

Advent

31.12.2018

Blížíme se k první adventní neděli a tak je nasnadě otázka: čím je pro nás advent? Časem očekávání? Těšení se? Časem úklidu a úklidu a úklidu? Myslíme si, že musíme být od teďka povinně plní adventní radosti? Myslíme si, že musíme každému popřát krásné svátky a mile se usmívat? Ne, nemusíme. Každého z nás zastihne advent v jiném rozpoložení....

Když všichni usnou a svět se zklidní, přichází chvíle tiché meditace, chvíle, kdy jsem jen já a... ne, vlastně nejsem JÁ. Moje já v tom tichu mizí... ne, vlastně nemizí, jen se stane na pár okamžiků součástí nečeho neuchopitelného a přitom tam blízkého, součástí věčnosti... A to je tak opojný pocit, že ho chcete opakovat tak často, jak jen to jde. ...

Tuto Ježíšovu výzvu (Markovo evangelium, 8. kapitola, 34. verš) vykládali již mnozí teologové. A mě napadá, zda je vůbec zdravé zapřít sebe sama? Většinou se můžeme setkat s názorem, že zapřením "sebe sama" se míní postoj, kdy dokážeme odložit své vlastní zájmy a místo toho, abychom se starali jen o sebe, staráme se o druhé. Jen je tu jisté...

Tehdy jim Ježíš řekl: "V tuto noc ode mě všichni odpadnete. Je přece psáno: 'Budu bít pastýře a stádo ovcí se rozprchne.' Až ale vstanu z mrtvých, předejdu vás do Galileje."
"I kdyby od tebe všichni odpadli," prohlásil Petr, "já neodpadnu nikdy!"
Ježíš mu odpověděl: "Amen, říkám ti, že ještě dnes v noci, než zakokrhá kohout, mě třikrát...

O lásce

09.10.2017

V Bibli se píše: "Nikomu nebuďte nic dlužní, než abyste se navzájem milovali, neboť ten, kdo miluje druhého, naplnil (Boží) zákon." Jediná věc, které je ve světě vždy nedostatek, je láska. Nezištná láska, která nezávidí, neodsuzuje, nevychloubá se, nepočítá křivdy, nemá radost ze špatnosti, je odpouštějící a vždy vstřícná... té je ve světě tuze...

Milí přátelé, v Bibli je zaznamenána Boží myšlenka směřována k nám lidem: "Toto praví tvůj stvořitel: Neboj se, já jsem tě vykoupil, povolal jsem tě tvým jménem, jsi můj. Půjdeš-li přes vody, já budu s tebou, půjdeš-li přes řeky, nestrhne tě proud, půjdeš-li ohněm, nespálíš se, neboť já, Hospodin, jsem tvůj Bůh. Protože jsi v očích mých tak drahý,...

Milí přátelé, tak jako zlato bývá zkoušeno ohněm, tak je i naše víra často zkoušena v rozmanitých životních zkouškách. Můžeme se hroutit pod náporem pozemských starostí, ale vždy máme možnost se radovat a čerpat sílu z nebeského zdroje věčné Boží lásky a milosti. Máme svobodnou vůli a je na nás, zda se rozhodneme podléhat tíži tohoto světa nebo...

Pozve-li tě někdo na svatbu, nesedej si dopředu, vždyť mězi pozvanými může být někdo váženější, než jsi ty, a ten, kdo vás oba pozval, přijde a řekne ti: "Uvolni mu své místo!" a ty pak musíš s hanbou dozadu. Ale jsi-li pozván, jdi a posaď se na poslední místo; potom přijde ten, který tě pozval, a řekne ti: "Příteli, pojď...

Vždycky toužíme po tom, co nemáme. A to, co máme, se nám nelíbí. Také máte utkvělou představu, že jinde se žije líp? Také znáte rčení: "Všude je chleba o dvou kůrkách"? Mnozí z nás na facebooku sdílí různá moudra, ale v podstatě si vybíráme jen to, co se nám hodí do krámu. Těch ostatních věcí si programově nevšímáme nebo dokonce...