BLOG

Tehdy jim Ježíš řekl: "V tuto noc ode mě všichni odpadnete. Je přece psáno: 'Budu bít pastýře a stádo ovcí se rozprchne.' Až ale vstanu z mrtvých, předejdu vás do Galileje."
"I kdyby od tebe všichni odpadli," prohlásil Petr, "já neodpadnu nikdy!"
Ježíš mu odpověděl: "Amen, říkám ti, že ještě dnes v noci, než zakokrhá kohout, mě třikrát...

O lásce

09.10.2017

V Bibli se píše: "Nikomu nebuďte nic dlužní, než abyste se navzájem milovali, neboť ten, kdo miluje druhého, naplnil (Boží) zákon." Jediná věc, které je ve světě vždy nedostatek, je láska. Nezištná láska, která nezávidí, neodsuzuje, nevychloubá se, nepočítá křivdy, nemá radost ze špatnosti, je odpouštějící a vždy vstřícná... té je ve světě tuze...

Milí přátelé, v Bibli je zaznamenána Boží myšlenka směřována k nám lidem: "Toto praví tvůj stvořitel: Neboj se, já jsem tě vykoupil, povolal jsem tě tvým jménem, jsi můj. Půjdeš-li přes vody, já budu s tebou, půjdeš-li přes řeky, nestrhne tě proud, půjdeš-li ohněm, nespálíš se, neboť já, Hospodin, jsem tvůj Bůh. Protože jsi v očích mých tak drahý,...

Milí přátelé, tak jako zlato bývá zkoušeno ohněm, tak je i naše víra často zkoušena v rozmanitých životních zkouškách. Můžeme se hroutit pod náporem pozemských starostí, ale vždy máme možnost se radovat a čerpat sílu z nebeského zdroje věčné Boží lásky a milosti. Máme svobodnou vůli a je na nás, zda se rozhodneme podléhat tíži tohoto světa nebo...

Pozve-li tě někdo na svatbu, nesedej si dopředu, vždyť mězi pozvanými může být někdo váženější, než jsi ty, a ten, kdo vás oba pozval, přijde a řekne ti: "Uvolni mu své místo!" a ty pak musíš s hanbou dozadu. Ale jsi-li pozván, jdi a posaď se na poslední místo; potom přijde ten, který tě pozval, a řekne ti: "Příteli, pojď...

Vždycky toužíme po tom, co nemáme. A to, co máme, se nám nelíbí. Také máte utkvělou představu, že jinde se žije líp? Také znáte rčení: "Všude je chleba o dvou kůrkách"? Mnozí z nás na facebooku sdílí různá moudra, ale v podstatě si vybíráme jen to, co se nám hodí do krámu. Těch ostatních věcí si programově nevšímáme nebo dokonce...